به سایت الکلی های گمنام ایران خوش آمدید

Mobile menu

.

12سنت  الکلی های گمنام

1- منافع مشترک ما باید در رأس کار ما قرار گیرد ، بهبودی هر یک از ما به یگانگی الکلی های گمنام بستگی دارد .

2- در ارتباط گروهی ما فقط یک مرجع وجود دارد و آن پروردگار مهربان است ، بدانگونه که خود را در وجدان گروه بیان کند . پیشوایان ما خدمتگزاران صادقند و حکومت نمی کنند .

3- تنها شرط عضویت د رالکلی های گمنام تمایل به ترک الکل است .

4- هر گروه باید مستقل باشد ، به استثنا مواردی که به دیگر گروهها و الکلی های گمنام در جمع تأثیر بگذارند .

5- هر گروه فقط یک هدف اصلی دارد و آن رساندن پیام خود به الکلی هائیست که هنوز در عذابند .

6- الکلی های گمنام هرگز نباید هیچ موسسه مرتبط و یا هر سازمان دیگری را تأیید کند و یا کمک مالی نماید و یا اجازه استفاده از نام الکلی های گمنام را بدانها بدهد ، زیرا ممکن است مسائل مالی ، ملکی و شهرت ما را از هدف اصلی خود منحرف سازد .

7- هر گروه الکلی های گمنام باید کاملاً خود کفا باشد و کمکی از خارج دریافت نکند .

8- الکلی های گمنام باید برای همیشه غیر حرفه ای باقی بماند اما مراکز خدماتی ما می توانند کارمندانی استخدام کنند .

9- ما تحت عنوان الکلی های گمنام ، هرگز نباید متشکل شویم اما می توانیم هیأتها و کمیته هائی تشکیل دهیم که مستقیماً در برابر گروه مسئول باشند .

10- الکلی های گمنام هیچ عقید در مورد موضوعات خارجی ندارد و نام الکلی های گمنام هرگز نباید وارد به مسائل اجتماعی شود .

11- خط مشی روابط عمومی ما بنا بر اصل جاذبه است نه تبلیغ ، ما باید همیشه گمنامی خود را در سطح مطبوعات ، رادیو و فیلم حفظ کنیم .

 

12- گمنامی اساس روحانی تمام سنت های ما می باشد و همیشه یاد آور این است که اصول اخلاقی را به غرایز شخصی ترجیح دهیم .